تعاریف کشاورزی ارگانیک

تعاریف کشاورزی ارگانیک

تعاریف متعدد و متنوعی از کشاورزی ارگانیک ارائه شده است که چند نمونه از مهمترین آنها شامل:

هیئت استاندارد های ملی ارگانیک امریکا درسال۱۹۹۶ارائه شده است.

“کشاورزی ارگانیک عبارتست از نظام مدیریت تولید اکولوژیکی که به تقویت و گسترش تنوع زیستی و چرخه های بیولوژیکی و فعالیت های بیولوژیکی خاک می پردازد. نظام مزبور بر پایه حداقل بهره برداری از نهاده های خارج از مزرعه و نیز اقدامات مدیریتی برای بازسازی نگهداری و تقویت توازن اکولوژیکی بنا شده است”

  IFOAM سال ۲۰۰۸:

کشاورزی ارگانیک سیستم تولیدی است که از سلامت انسان ها ،اکوسیستم ها و خاک ها aحمایت می نماید و بر پروسه های اکولوژیکی ،تنوع زیستی و سیکل های طبیعی تکیه دارد و کاربرد نهاده های با اثر رقابتی را ترجیح می دهد. کشاورزی ارگانیک از تجارت،نوآوری، علوم سودمند برای محیط زیست ،ترویج نمایشگاه های مرتبط و کیفیت خوب زندگی اشخاص درگیر با آن ترکیب شده است.

اگر از مطالب ما لذت بردید با دوستان خود به اشتراک بگذارید.